Δελτία μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021

Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/21-1-2021 
Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

Αθήνα, 21 – 1 – 2021
Αρ. Πρωτ.: Δ12α/ΓΠοικ.3109/48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 
ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 
Ταχ. Κώδικας:101 10 
Πληροφορίες: Ειρήνη Κωστογλάνη 
Τηλέφωνα : 210-5281123 
FAX : 210-5281113 
Email : ekostoglani@ypakp.gr

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Σχετ.:α) Η αριθ.Δ12α/Γ.Π.οικ.40365/1254/5.10.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4363 Β’) (ΑΔΑ: ΨΔ8Η46ΜΤΛΚ-10Α) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), και β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για τα έτη 2020 και 2021 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.
β) Η αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 (ΦΕΚ 410/05 τ.Β) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών».

Α. Δικαιούχοι-Συγκοινωνιακά Μέσα Μετακίνησης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της α) ανωτέρω σχετικής απόφασης για το έτος 2021, χορηγείται Δελτίο Μετακίνησης:

1) Στα Άτομα με Αναπηρίες: – Ελληνικής υπηκοότητας,
– υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
– υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246/59 τΑ’),
– πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.2 του ΠΔ106/2007 (ΦΕΚ 135 Α’), στο άρθρο 85 παρ. 4 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α’) και στο άρθρο 31παρ. 1 του ν. 4540/2018 (ΦΕΚ 91 Α’)
– αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α’), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όλοι οι παραπάνω που πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ εφόσον διαμένουν μόνιμα σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

2) Στα Άτομα με Αναπηρίες:
– Ελληνικής υπηκοότητας,
– υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
– υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α’),
– πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.2 του ΠΔ106/2007 (ΦΕΚ 135 Α’), στο άρθρο 85 παρ. 4 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α’) και στο άρθρο 31παρ. 1 του ν. 4540/2018 (ΦΕΚ 91 Α’)
– αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α’), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Σε όλους τους παραπάνω που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή να είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ (είκοσι τριών χιλιάδων €) ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 ευρώ (είκοσι εννέα χιλιάδων €), (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από αυτόν, εφόσον έχει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα: 
α) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,
β) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.

Σημείωση: 
α) Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο,
β) τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια του συνολικού ατομικού εισοδήματος (23.000€) ή του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (29.000€) για την χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ. (άρθ. 81 του ν.4611/2019) Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α’ 191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού:

1 .Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

2 α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος. Στη βεβαίωση αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, ο αριθμός και η ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής και η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο.

2β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και του προγράμματος Σοβαρής και Βαριάς νοητικής Υστέρησης που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
Προκειμένου οι τυφλοί και οι Σοβαρά ή Βαριά Νοητικά Υστερούντες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

6. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

7. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.
Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 € ατομικό και 29.000€ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600€ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο, αφού αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπραχτήκαν από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, εφόσον παρουσιάζoυν αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

8. Για να αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ από το συνολικό εισόδημα, απαιτείται σχετική βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ που θα χορηγείται από τα Κέντρα Κοινότητας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου που το εισόδημα του υπερβαίνει τα παραπάνω οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα αν υπάρχει διαθέσιμο. Σε περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.

Γ. Χορήγηση δελτίων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι 31/10/2021. Κάθε Δελτίο Μετακίνησης περιέχει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:
• Διάρκεια ισχύος, ήτοι από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι 31-12-2021.
• Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου.
• Αριθμό και ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.
• Ποσοστό αναπηρίας ολογράφως και αριθμητικώς.
• Δ/νση κατοικίας και πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου.

Στην πίσω πλευρά να γράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως και να σφραγίζεται από την Υπηρεσία η ένδειξη:
«ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ»

Σε ότι αφορά στα δελτία των δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες της Περιφερειακής Ενότητάς τους, καθώς και των συνοδών τους κατά τη θεώρηση ή την έκδοση αυτών θα επικολλάται ένα κουπόνι ετήσιας ισχύος. Η παράδοση των κουπονιών θα γίνεται από τα ΚΤΕΛ στις αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η παράδοση και παραλαβή κουπονιών θα γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής το οποίο θα αποστέλλεται στη Δ/νση Πολιτικών ΑμεΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Όσα κουπόνια δεν χρησιμοποιηθούν θα επιστραφούν στα ΚΤΕΛ.

Σε ότι αφορά τα δελτία των δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης, που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, με τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. θα συνοδεύονται από ένα (1) κουπόνι ετήσιο. Στην πίσω πλευρά να αναγράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως από την Υπηρεσία και τα ΚΕΠ η ένδειξη: «ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ»

Η παράδοση των κουπονιών του Ο.Α.Σ.Θ. θα γίνει κατ’ ευθείαν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Όσα κουπόνια δεν χρησιμοποιηθούν θα επιστραφούν στον Ο.Α.Σ.Θ.

Η παράδοση και παραλαβή κουπονιών από τον Ο.Α.Σ.Θ. θα γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής το οποίο στη συνέχεια θα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Πολιτικών ΑμεΑ.

Αν κατά την ανανέωση το Δελτίο είναι κατεστραμμένο ή δεν υπάρχει χώρος στην πίσω πλευρά του, παρέχεται καινούργιο, αν όμως υπάρχει τότε θα αναγράφεται είτε ιδιοχείρως είτε εντύπως σε αυτό και θα σφραγίζεται από την Υπηρεσία η ένδειξη ” ισχύει μέχρι 31-12-2021″.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) οφείλουν να συντάσσουν και να διατηρούν καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν:

Το ονοματεπώνυμο του ΑμεΑ που λαμβάνει δελτίο (ή δελτία αν πρόκειται για τυφλό ή σοβαρά και βαριά νοητικά υστερούντα) τις οποίες θα υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Δ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων όλης της χώρας, μετά την 31/10/2021, αφού λάβουν αντίγραφα καταστάσεων με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα αντίστοιχα ΚΕΠ, υποβάλουν άμεσα στη Δ/νση Πολιτικών ΑΜΕΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το συνολικό αριθμό των Δελτίων των ΑμεΑ που χορηγήθηκαν.

Παρακαλούνται οι ανωτέρω Υπηρεσίες να μην αποστέλλουν στο Υπουργείο τα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πάθηση κ.α.) καθόσον αυτό αντιβαίνει στο Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 25 – 1 – 2021 και λήξης η 31 -10-2021. Παρακαλούνται οι υπάλληλοι των ΚΕΠ να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων σε περιπτώσεις που έχουν ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις ή τη διαδικασία χορήγησης των δελτίων μετακίνησης (ενώ για ιδιάζουσες ή περίπλοκες περιπτώσεις να παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου αυτό είναι εφικτό προκειμένου να αποφευχθούν στο μέγιστο βαθμό οι περιπτώσεις λαθών).

Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα (Β.2. της παρούσης), θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής :
• Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
• Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
• Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή
• Αναπηρία 67% τουλάχιστον ή
• Παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
• Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
• Εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67%

Στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

Δεν γίνονται δεκτές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν.2643/1998.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

https://www.taxheaven.gr/circulars/35460/d12a-gpoik-3109-48-21-1-2021?fbclid=IwAR39NuIDp7M9gWl4zGr2G8uYCQqyvqT30KgolnA2_uJWdMxVKYPHbZf5Q_g

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άτομα με Αναπηρία

Covid-19 και εμβολιασμός: Ανοίγουμε το διάλογο

https://forms.gle/uHGyxg1GL3FJUqaz8

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 ώρα 17.00-18.30

Τα νέα δεδομένα  διαχείρισης της πανδημίας σε ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, με την  ταυτόχρονη έναρξη των  εμβολιασμών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγείρουν σημαντικά θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης.  Τα κριτήρια, αλλά και ο τρόπος υλοποίησης των προτεραιοτήτων  ως προς την εμβολιαστική κάλυψη, ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα αναφοράς, η ανάγκη όμως παραμένει  η ίδια.  Δεν είναι άλλη από την ανάγκη  ορθολογικής διαχείρισης, με όρους ουσίας, ξεκινώντας από τους πλέον πληττόμενους,  που διαχρονικά παραμένουν οι κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το ένα εκατομμύριο   άτομα με αναπηρία στην χώρα μας, θα πρέπει να αποτελέσουν μια από τις πρωταρχικές ομάδες στόχου. Το έχουμε δει άλλωστε να αναφέρεται από το σύνολο των διεθνών οργανισμών και φορέων, όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα ερωτήματα  που προκύπτουν λοιπόν είναι: 

 • Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα, με όλες τις εκφάνσεις της, στο δημόσιο αγαθό του εμβολιασμού και  αφετέρου 
 • Ποιοι είναι εκείνοι οι ιατρικοί και κοινωνικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν  για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο υποστήριξης της δημόσιας υγείας, αλλά και ενδυνάμωσης  και ανάπτυξης της κοινωνικής ανθεκτικότητας. 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και το Ινστιτούτο της ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, με την επιστημονική υποστήριξη του ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν τον μήνα Ιανουάριο σειρά σχετικών διαδικτυακών συζητήσεων, με εκπροσώπους της Πολιτείας, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών, με σκοπό την εξαγωγή πρακτικών συμπερασμάτων για τις αναγκαίες παρεμβάσεις και υποστηρικτικές δράσεις.

Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε όπως μεταφερθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://forms.gle/uHGyxg1GL3FJUqaz8

Στην πρώτη συζήτηση μετέχουν οι:

 • Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Επικρατείας
 • Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Υγείας
 • Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Μαρία Θεοδωρίδου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
 • Εμμανουήλ Πικουλής, Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Επιστημονικός υπεύθυνος ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Τη συζήτηση συντονίζει ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τάνια Κατσάνη, Γραφείο τύπου ΕΣΑμεΑ, τηλ. 2109949837,  pressofficer@esaea.gr

Ηλιάνα Κούκια, Γραμματεία ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών”,

τηλ 2107461451& 5,crisismed@outlook.com

Ενημέρωση από την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

Η ΕΝΕ οργανώνει διαδικτυακό φόρουμ ενημέρωσης για τους νεφροπαθείς, τόσο για τον COVID-19 όσο και για τον επικείμενο εμβολιασμό. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει τις δικές του ερωτήσεις στο ene@ene.gr.

Διαβάστε την ενημερωτική επιστολή στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

https://www.silnefmes.gr/wp-content/uploads/2021/01/ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΣΘΕΝΩΝ.jpg

Χρόνια πολλά!

Ο σύλλογος νεφροπαθών Μεσσηνίας εύχεται σε όλους να έχουν υγεία, να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι! Οι δύσκολες πρωτόγνωρες μέρες να είναι σύντομα μια μακρινή ανάμνηση.

Η παρούσα δύσκολη συγκυρία είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε έναν απόν τους σημαντικότερους πίνακες της ελληνικής ζωγραφικής που μας έρχεται από το μακρινό 1872. Τα «Κάλαντα» του Νικηφόρου Λύτρα.

Σύμφωνα με άρθρο της Μαρίας Σάντα από το περιοδικό τεχνών «Θεματοφύλακες Λόγω Τεχνών»:

«Τα “Κάλαντα” του Νικηφόρου Λύτρα (1872) αποτελούν έναν από τους ωραιότερους πίνακες στην ιστορία της ελληνικής ζωγραφικής.

«Η αγάπη προς το ωραίον είναι η γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπου» είχε δηλώσει κάποτε ο σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος από την Τήνο, στον οποίο έχει αποδοθεί και ο τίτλος «Ζωγράφος των Χριστουγέννων». Για πολλούς, τα “Κάλαντα” είναι το σημαντικότερο έργο της ελληνικής ηθογραφικής ζωγραφικής. Ένα έργο που έχει συζητηθεί όσο λίγα και σηματοδοτεί όσο κανένα άλλο το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Τα κάλαντα

Το γνωστό έργο του Λύτρα είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα καλλιτεχνικά δείγματα που καθορίζουν όχι μόνο τον ίδιο τον καλλιτέχνη, αλλά και την ελληνική ηθογραφική ζωγραφική του 19ου αιώνα. Σκοπός της οποίας είναι να “μιλήσει” για την ελληνική πραγματικότητα της εποχής, τις δυσκολίες, την καθημερινή προσπάθεια επιβίωσης, προσδίδοντας όμως έντονα το συναισθηματικό στοιχείο. Το αποτέλεσμα είναι έργα όπου κυριαρχεί μια οπτικοποιημένη νατουραλιστική αφήγηση, μέσα από την ευαίσθητη ματιά του καλλιτέχνη.

Ο πίνακας, μέσα από την οπτική του Λύτρα, μας ταξιδεύει στα χριστουγεννιάτικα ελληνικά έθιμα. Χρησιμοποιώντας λιτά μέσα, πλάθει µία ιδιαίτερα λυρική ατμόσφαιρα, αποτυπώνοντας μια ομάδα παιδιών που ψάλλουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην αυλή ενός αγροτικού σπιτιού.

Αρχίζει να βραδιάζει. Το φως είναι ελάχιστο κι επιβλητικό και προέρχεται από το φεγγάρι, που σκαρφαλώνει στον ουρανό, και ένα μικρό φανάρι, που κρατάει ένα από τα παιδιά. Την εποχή που ζωγραφίστηκε ο πίνακας, τα παιδιά έψαλλαν τα κάλαντα μετά τη δύση του ηλίου –κάτι που επιβιώνει ακόμη και σήμερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας– και η ανταμοιβή ήταν κυρίως ξηροί καρποί και φρούτα.

Τα πέντε παιδιά, διαφόρων εθνικοτήτων, ντυμένα με παραδοσιακά ενδύματα, ψάλλουν τα κάλαντα με τη συνοδεία φλογέρας και τύμπανου, ενώ η σπιτονοικοκυρά με το μωρό στην αγκαλιά παρακολουθεί τα παιδιά, κρατώντας στα χέρια της ρόδια, για να τα φιλέψει. Ένα από τα παιδιά κρατάει ένα αναμμένο φανάρι, ενώ ένα άλλο ένα καλαθάκι για τα κεράσματα. Ένα μικρό αγόρι ξεπροβάλλει στο βάθος του ψηλού μαντρότοιχου –δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής– κοιτάζοντας με περιέργεια τη σκηνή.

Δεν πρόκειται όμως για μια απλή απεικόνιση ενός παραδοσιακού εθίμου, αλλά για ένα έργο με πολλούς συμβολισμούς. Τα ρόδια που κρατάει η νεαρή μητέρα και συμβολίζουν την αφθονία και την καλοτυχία, η ψάθινη σκούπα και το ξεραμένο δέντρο που συμβολίζουν τη φτώχεια, αλλά και το αρχαίο άγαλμα στο κάτω μέρος του πίνακα, όλα έχουν μια ξεχωριστή, ισορροπημένη θέση και ένα νόημα σε αυτό το μεγάλης αξίας έργο του σπουδαίου ζωγράφου.

Η Μαριλένα Κασιμάτη, επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης, παραθέτει με γλαφυρότητα αυτούς τους συμβολισμούς, τονίζοντας τη σημαντικότητα του έργου του Λύτρα: «Τα ποιητικότατα Κάλαντα διαφεύγουν με την εσωτερικότητα και την επινόηση του χρόνου στην ελληνικότατη ηθογραφική αυτή σκηνή, από κάθε κοινοτοπία. Τα σύμβολα που εισάγει, χωρίς τυμπανοκρουσίες – το μαρμάρινο θωράκιο της Νίκης, που δένει το σανδάλι της, αλλά ειρωνικά σχεδόν, βαλμένο δίπλα σε μια χορταρένια σκούπα, το γυάλινο ποτήρι με το νερό, που παραπέμπει στην κάθαρση που έρχεται από τα Ελληνόπουλα, που δεν εμφανίζονται ως γραφικά δείγματα μιας γνωστής τυπολογίας φορεσιών, το ξερό, άνυδρο δέντρο που δηλώνει την υφέρπουσα φτώχεια στο πρόσωπο της σκοτεινής μορφής, που μόλις φαίνεται πίσω από τον τοίχο».

Οι διαφορετικές ενδυμασίες των παιδιών και τα διαφορετικά φυλετικά τους χαρακτηριστικά δίνουν μια πολυπολιτισμική χροιά στο έργο. Τα παιδιά, ενωμένα, τραγουδούν, γελούν και δείχνουν ιδιαίτερα χαρούμενα. Το τραγούδι και η γνήσια παιδική χαρά δεν έχουν διακρίσεις. Ο κοινός σκοπός και το γιορτινό πνεύμα λειτουργούν ενωτικά, στέλνοντας ένα πανανθρώπινο διαχρονικό μήνυμα ειρήνης. Αυτό που τονίζεται διάχυτα στο έργο είναι η παραμονή του γεγονότος που θα καταργήσει το παλιό και θα φέρει κάτι καινούργιο. Η γέννηση του Χριστού στέλνει μέσα από τον χρωστήρα του Λύτρα ένα μήνυμα χαράς και ελπίδας.

Ο ζωγράφος “χτίζει” με καθαρό χρώμα και φως τη σύνθεσή του, με αξιοπρόσεκτη σχεδιαστική ακρίβεια σε κάθε λεπτομέρεια του θέματος, δίνοντας έμφαση στις εκφράσεις των μικρών πρωταγωνιστών, οι οποίες αποδίδουν με αριστοτεχνικό τρόπο τα συναισθήματά τους. Το έργο ακτινοβολεί τη θέρμη και την αγάπη του καλλιτέχνη για τη ζωή στην ελληνική επαρχία και το παραδοσιακό ελληνικό σπίτι. Η εικόνα είναι γεμάτη χαρά και σφύζει από ζωντάνια και φυσικότητα. Είναι σχεδόν σαν να ακούμε τις μελωδικές παιδικές φωνές να ψάλλουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, την πιο χαρούμενη εποχή του χρόνου.

Ο Νικηφόρος Λύτρας υπήρξε πρωτοπόρος στη διαμόρφωση της διδασκαλίας των Καλών Τεχνών στην Ελλάδα και θεωρείται ο “Γενάρχης” της νεοελληνικής ζωγραφικής. Ήταν ο πρώτος που παρουσίασε έργα εμπνευσμένα από τα έθιμα του τόπου, με ειλικρίνεια και απλότητα. Ως δημιουργός και ως δάσκαλος, με ακαδημαϊκή παιδεία και αυθεντικό ενδιαφέρον για την τέχνη, σημάδεψε την πορεία της ζωγραφικής στην Ελλάδα και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους της.

Τα “Κάλαντα”, με αφορμή το παραδοσιακό έθιμο που τηρείται ακόμη και σήμερα, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, είναι ένα έργο διαχρονικό, που στέλνει το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης, της αγάπης, αλλά και της αλληλεγγύης που μεταφέρουν τα Χριστούγεννα, με σκοπό να ενώσει όλους τους ανθρώπους, αψηφώντας περιορισμούς και διακρίσεις.

Να τα πούμε;

«Καλήν εσπέραν άρχοντες,
κι αν είναι ορισμός σας,
Χριστού τη θεία γέννηση
να πω στ’ αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται,
χαίρει η φύσις όλη».

Πηγές:
el.wikipedia.org
alltimeclassic.net
artstart.gr
pemptousia.gr
i-rena.blogspot.com
»

«COVID-19 & Εμβολιασμός: Η Οπτική των Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & των Οικογενειών τους»

Αγαπητέ Συμμετέχοντα,

Αγαπητή Συμμετέχουσα, 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διατριβής με τίτλο «COVID-19 & Εμβολιασμός: Η Οπτική των Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & των Οικογενειών τους», του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και υλοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ΕΣΑμεΑ, και το Ινστιτούτου της, ΙΝ-ΕΣΑμεΑ. Εν όψει αυτής της συνεργασίας, σάς παραθέτω το μήνυμα του Προέδρου της ΕΣΑμεΑ, Ιωάννη Βαρδακαστάνη: 

Αγαπητέ – Αγαπητή Συνάδελφε, 

εύχομαι χρόνια πολλά, με υγεία, δύναμη, αλληλεγγύη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Όπως γνωρίζεται η ΕΣΑμεΑ και όλες οι Α’ βάθμιες και Β’ βάθιες Οργανώσεις της, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε όλη τη χώρα. Σας ευχαριστώ όλες και όλους θερμά για αυτήν την πολύ σημαντική συνεισφορά σας. Η πανδημία του COVID-19 έχει βάλει την κοινωνία και τη ζωή μας σε μία κατάσταση ανασφάλειας και αβεβαιότητας, όμως βρισκόμαστε ήδη μπροστά στην απάντηση της επιστήμης. Στη Χώρα μας, στην Ευρώπη και Διεθνώς, το αναπηρικό κίνημα αγωνίζεται να υπάρξει προτεραιότητα, να υπάρξουν ειδικά μέτρα για τον εμβολιασμό των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και του υποστηρικτικού δικτύου τους. Η ΕΣΑμεΑ, και το Ινστιτούτο της, ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, συνεργάζεται με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να διεξαχθεί μία εμπεριστατωμένη, επιστημονική μελέτη, για τον εμβολιασμό, βάσει της οπτικής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Με το παρόν email έχετε λάβει σύνδεσμο για το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και σας καλώ όλες και όλους να το συμπληρώσετε και να το προωθήσετε σε άλλα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Η συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα, δεν είναι απλά σημαντική, είναι αναντικατάστατη. 

Μένουμε ασφαλείς, μένουμε υγιείς για να είμαστε πρωταγωνιστές για τα δικαιώματά μας. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.  

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις άνω των 18 ετών και στους γονείς, κηδεμόνες, δικαστικούς συμπαραστάτες ατόμων με σύνδρομο down, αυτισμό, νοητική αναπηρία και άλλες βαριές-πολλαπλές αναπηρίες, ανεξαρτήτως ηλικίας.Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση από τις 21.12.2020 έως τις 27.12.2020. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και προαιρετική. Ωστόσο, η συμβολή σας θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας θα συντελέσουν στην καθολική διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των γονέων, κηδεμόνων και δικαστικών συμπαραστατών, μέσω της συμμετοχής των ιδίων.  

Βρείτε το σύνδεσμο για το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο εδώ:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7l0h3Mj98b6lHEapRM3C8_p8lV4aK5WBeMa2w6pBX9rcVtA/viewform?usp=sf_link

Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία.

Με εκτίμηση,

Ευαγγελία Καλλιμάνη

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΑ για την εξυπηρέτηση του κοινού μέχρι τις 7/1/2021

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα λήψης μέτρων στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας με σκοπό την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού (COVID-19), αλλά και την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών, σας ενημερώνει για τα εξής:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.60189 12-12 -2020 (ΦEK Β’ 5486) και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού  για το χρονικό διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη Ιανουαρίου 2021

Το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες για το ως άνω χρονικό διάστημα εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών  είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Για να κλείσετε ραντεβού, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε:

Για ΌΛΑ τα επιδόματα στο τηλ. 2106241888 και επιπλέον

 • Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ (Αθήνα):

1) Αναπηρικά Προνοιακά Επιδόματα, τηλ. 2131519238- e mail:anapirika.epid@opeka.gr

2) Ανασφάλιστοι Υπερήλικες, τηλ 2131519206-email: anasfal.yperyl@opeka.gr

3) Οικογενειακά Επιδόματα, τηλ. 2131519103 -email: oikogeneiaka@opeka.gr

Για τις υπηρεσίες πρωτοκόλλου, θα μπορείτε να αποστείλετε σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική δ/νση protokollo@opeka.gr, είτε ταχυδρομικά.

 • Για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ:
 1. Περ/κή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), τηλ. 2313324958, 2313324948 email:pdkm.thessaloniki@opeka.gr
 2. Περ/κή Δ/νση Ανατ.Μακεδονίας & Θράκης, (Κομοτηνή) τηλ: 2531355212, 221, 222, 234 e-mail: pdamth.komotini@opeka.gr
 3. Περ/κή Δ/νση Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)Τηλ 24610 32307, 2461036484 email:pddm.kozani@opeka.gr
 4. Περ/κή Δ/νση Ηπείρου (Ιωάννινα)τηλ. 26513 70808, 70814, 70830 email:pde.ioannina@opeka.gr
 5. Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας (Λάρισα), τηλ. 2413509425, 2413509400 email:pdth.larisa@opeka.gr
 6. Περ/κή Δ/νση Στ. Ελλάδας (Λαμία), τηλ.: 2231355316, e-mail: pdse.lamia@opeka.gr
 7. Περ/κή Δ/νση Δυτ. Ελλάδας (Πάτρα), τηλ. 2613615745, 2613615730 email:pdde.patra@opeka.gr
 8. Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου (Τρίπολη),τηλ. 2713602735,707,728 e-mail: pdp.tripoli@opeka.gr
 9. Περ/κή Δ/νση Κρήτης (Ηράκλειο), τηλ. 2813407246 email:pdk.irakleio@opeka.gr, epid.kritis@opeka.gr

Ο ΟΠΕΚΑ βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες και να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του. Οι πολίτες μπορούν μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) να ενημερώνονται για όλες τις νέες δυνατότητες που παρέχονται.

Πηγή: /https://opeka.gr/covid-19-gia-tin-prostasia-kai-tin-kalyteri-eksypiretisi-tou-koinou-stis-perifereiakes-diefthynseis-kai-stin-kentriki-ypiresia-opeka-4/