Δελτία Μετακίνησης 2019

Έχει ξεκινήσει η ανανέωση των δελτίων μετακίνησης για το έτος 2019. Η διαδικασία γίνεται είτε στα ΚΕΠ είτε στην περιφέρεια.

Καταληκτική ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2019

Μπορείτε να κατεβάσετε τη διευκρινιστική εγκύκλιο εδώ:
ΑΔΑ: Ψ866465Θ1Ω-ΨΕΩ